International 4H Youth Exchange

World peace through understanding


Vedtekter for Norske IFYE Alumner


Vedtatt 2015
(tidligere endret i 1998, 2006, 2007, 2014 og 2015)

 

§1        NAVN
Organisasjonens navn er Norske IFYE Alumner, forkortet NIFYEA.

§2        FORMÅL
NIFYEA har som formål å fremme internasjonal forståelse, toleranse og fred, som er grunntanken i IFYE-programmet, innen rammen av 4H Norges formål og idealer.

§3        MEDLEMSKAP
Som medlem kan opptas personer som har fullført 4H Norges International Four-H Youth Exchange-program, forkortet IFYE.

Andre som har gjort en spesiell innsats for IFYE-programmet eller deltatt i internasjonalt arbeid i regi av 4H Norge kan også tas opp som medlemmer i NIFYEA etter en enkel søknad til styret.

§4        KONTINGENT
Medlemskontingenten blir hvert år fastsatt av årsmøtet.

§ 5       OPPGAVER
NIFYEAs oppgaver er: 

  • å være kontaktledd for deltakere i IFYE­programmet
  • å arbeide for å utvikle og utbre 4H­arbeidet i Norge og internasjonalt
  • å samarbeide med 4H Norge på lands­ og fylkesplan for å fremme IFYE-programmet, blant annet ved å rekruttere kvalifiserte søkere
  • å videreutvikle IFYE­programmets idé og innhold
  • å informere nye IFYEer om praktiske og økonomiske spørsmål i forbindelse med IFYE­programmet
  • å hjelpe til med å skaffe norske vertsfamilier til programmet og ved forespørsel gi disse informasjon og veiledning om utveksling
  • å holde kontakten med IFYE­klubber i andre land og med The European IFYE Alumni Associaton (EIFYEA). Den formelle kontakten med EIFYEA skal gå gjennom Contact Member for Norge.

§ 6 ÅRSMØTET
Årsmøtet er NIFYEAs høyeste organ. Ordinært årsmøte holdes hvert år og dato fastsettes av styret. Årsmøtet innkalles av styret minst fire uker før møtet.

På ordinært årsmøte behandles følgende saker:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder og referent
3. Valg av to stemmeberettigede møtedeltagere til å underskrive møteprotokollen
4. Årsmelding
5. Årsregnskapet og revisjonsrapport
6. Innkomne saker
7. Årsplan
8. Budsjett, kontingent og reiseutgjevningssatser for kommende år
9. Valg av leder, nestleder, kasserer, sekretær og to styremedlemmer, samt revisor og valgkomité

Årsregnskap, årsmelding, innkomne saker, årsplan, valgkomiteens innstilling og eventuelle vedtektsendringer skal være tilgjengelig for våre medlemmer på NIFYEAs nettsider minimum 4 uker før årsmøte. De medlemmer som ønsker kan ved henvendelse til styrets sekretær få dette tilsendt i posten.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende 8 uker før årsmøtedato.

Alle vedtak som fattes av årsmøtet, utenom vedtak etter §12 og §13, avgjøres med absolutt flertall av avgitte stemmer. Stemmerett på årsmøtet har de som har betalt medlemskontingenten for inneværende år.

Det føres protokoll på møtet som underskrives av møteleder, referent og to møtedeltakere valgt på årsmøtet.
Signert årsmøteprotokoll sendes 4H Norges landsstyre og settes inn i årsmøteprotokollboken til NIFYEA.

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller når minst 1/3 av NIFYEAs medlemmer krever det.

§ 7 VALG
Valg av leder, nestleder, kasserer, sekretær, og to styremedlemmer skal skje skriftlig hvis noen krever det.

Styrets leder velges for ett år. Nestleder, kasserer, sekretær og et av styremedlemmene velges for to år. Nestleder og kasserer er på valg det ene året og sekretær og det toårige styremedlem det neste året. DEt andre styremedlemmet velges for et år. Revisor velges for to år.

Valgkomitéen skal bestå av tre medlemmer. Årsmøtet velger valgkomiteens leder. Medlemmene velges for to år. To nye det ene året, ett det andre året  

§ 8       STYRET
Styret leder NIFYEAs daglige virksomhet i samsvar med vedtektene og årsmøtets vedtak. Styret består av: leder, nestleder, kasserer, sekretær, og to styremedlemmer.

Leder er organisasjonens kontaktperson utad. 

Det føres referat fra styremøtene. Styret er beslutningsdyktig når tre styremedlemmer møter. 

Styret utnevner et Contact Member som ivaretar kontakten med EIFYEA og deltar på Europeisk IFYE­konferanse.

Styret utnevner en representant til Norske 4H Alumners årsmøte. Styret kan også utnevne en observatør til 4H Norges årsmøte.

§ 9       FYLKESKONTAKTER
Det bør være en fylkeskontakt i hvert fylke. Fylkeskontakten skal ivareta NIFYEAs formål og oppgaver i fylkene.

Det er 4H i fylket som oppnevner fylkeskontakten. 

Fylkeskontaktene skal innen utgangen av desember gi skriftlig rapport til styret om sitt arbeid. Et sammendrag av rapportene tas inn i årsmeldingen. 

§ 10      SAMARBEID MED 4H NORGE
NIFYEA har et styremøte i begynnelsen av hver styreperiode der en eller flere representanter fra 4H Norge er tilstede. Dette for å holde hverandre orienterte og å avklare arbeidsfordelingen.

§ 11      REISEUTJEVNING
Reiseutjevning gis til hjemkommende IFYEer fra de to foregående år til enten første deltagelse på høsttreff eller årsmøte.

Reiseutgifter i forbindelse med styremøter og årsmøtet (for styret) dekkes i sin helhet av NIFYEA.

§ 12      VEDTEKTSENDRINGER
Disse vedtektene kan bare endres av NIFYEAs årsmøte med 2/3 flertall.

§13       OPPLØSNING
Vedtak om å oppløse NIFYEA skjer på årsmøtet. Til gyldig vedtak kreves at minst 2/3 av medlemmene stemmer for oppløsning, eller at vedtaket gjentas i nytt møte påfølgende år med 2/3 av de avgitte stemmene.

Ved eventuell oppløsning tilfaller NIFYEAs eiendeler 4H Norge. Blir det senere opprettet en ny, landsomfattende organisasjon med samme eller liknende formål, kan 4H Norge helt eller delvis overlate eiendelene til denne organisasjonen.
 

utskriftsvennlig versjon

 

 

Til NIFYEA Til hovedsiden Vedtekter konferansefond